Kompanie-Offiziere

bertholdHauptmann 1. Kompanie

Berthold Gröting

2012 – 2014 Leutnant 1. Kompanie

Hauptmann 1. Kompanie seit 2015

____________________________________________________________________________________________

ludgerLeutnant 1.Kompanie

Ludger Langkamp

2011 – 2014 Fahnenoffizier

Leutnant 1. Kompanie seit 2015 ____________________________________________________________________________________________

Thorben-Rathmer

  Hauptmann 2.  Kompanie

  Thorben Rathmer

  2015 – 2017 Offizier z.b.V

  2018 – 2019 Leutnant 2. Kompanie

  Hauptmann 2. Kompanie seit 2019

____________________________________________________________________________________________

Phillip-Steverink

  Leutnant 2. Kompanie

  Philip Steverink

  2016 – 2018 Vorstand Jungesellen

  Leutnant 2. Kompanie seit  2019

____________________________________________________________________________________________

Martin-Brinkmann

Hauptmann  3. Kompanie

Martin Brinkmann

2009 – 2017 Leutnant 3. Kompanie 

Hauptmann 3. Kompanie seit 2018

____________________________________________________________________________________________

Andre-Schütte

  Leutnant 3. Kompanie

  André Schütte

  Leutnant 3. Kompanie seit 2019